Anmelden

Diagnóza: Detská mozgová obrna: perinatálna: klinicky psychomotorická retardácia ,kvadruhypotonický syndróm, dysfázia so zachovanou percepciou, hypotónia axiálneho svalstva, epilepesia na liečbe

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

Pac. je pri vedomí, kardio-pulmonálne komp., bez prejavov intrakraniálnej hypertenzie, bez meningeálenho dráždenia, bez epileptickej aktivity. Orientácia nehodnotiteľná, na výzvu percipuje. Hlava bez vonkajšej traumy, očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia výbavná, nystagmus neprítomn, inervácia tvárového nervu symetrická, percipuje, reč: dysfázia. Krk súmerný, bez defromít.pulzácie karotických artérií symetricky hmatám, štítna žľaza nezväčšená. Na končatinách klinicky prítomná chabá kvadruparéza, so šľachovo okosticovoou hyporefelxiou, PJI negat.Bez opory neusedí, pre hypotóniu axiálneho svalstva, postoj, chôdza samostatne nemožné.V pozícii na brušku sa pretočí zo strany na stranu, hlávku dvíha len parciálne. Brucho voľne priehmatné, nebolestivé, peristaltiku auskultujem. Chrbtica: hypotónia axiálneho svalstva.

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo-kontrastnú terapiu zameranú na zlepšenie mikrocirkulácie krvi a trofiky tkanív.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 45 minút).

Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných končatín, lokálne ultrazvuk, rašelina i kyrokontrastná terapia ,normobarická oxygenácia, intenzívna logopédia, ergoterapia, EEG biofeedback.

Výsledky liečby:

Ako výsledok rehabilitačnej liečby boli v stave pacienta zistené nasledujúce zlepšenia:

– zlepšenie celkových motorických funkcií

– nárast svalovej sily v svaloch chrbta, prednej brušnej steny a končatín – všetky cvičenia vykonáva aktívnejšie

– zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži: počas rehabilitácie robí menej prestávok a väčší počet opakovaní

– zväčšenie rozsahu aktívnych a pasívnych pohybov v kĺboch horných i dolných končatín

– Zlepšenie koordinácie pohybov, hrubej i jemnej motoriky

– Zlepšenie držania postúry tela

– Nácvik pozície na 4, sed priamy , šikmý s oporou, nácvik držania hlavy, ako aj stimulácia jemnej motoriky, orofaciálna stimulácia pod vedením logopéda, nácvik otačania hlavou v pozícii na 4 , pretočí ju bez pomoci do strán., pri vysádzaní ju aktívne dvíha

Odporúčania:

Po ukončení rehabilitačného pobytu sa odporúča:

– kontrola u neurológa v mieste bydliska, pravidelný EEG dispenzár, medikácia ako doteraz

– denne: liečebná gymnastika , aktívna rehabilitácia aj v domácom prostredí (rodičia sú informovaní)

– cyklus klasickej masáže

– velotréning (motomed)

– ergoterapia

– hydrokinezioterapia

– logopédia i orofaciálna stimulácia

– cviky posilňujúce chrbtové i brušné svalstvo

– balančné cviky

– kognitívny tréning : pacienta po kognitívnej stránke hodnotíme veľmi pozitívne, percipuje, výzve vyhovie.

Za účelom upevnenia a zlepšenia dosiahnutých výsledkov sa odporúča opakovanie rehabilitačnej liečby „ADELI“ po 3 až 5 mesiacoch.

S úctou,

MUDr. Tomáš Lulovič

Odborný garant

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.