Anmelden

Diagnóza: Detská mozgová obrna: / prematurita/ klinicky psychomotorická retardácia + spastická paraperéza DKK, so šľachovo okosticovou hyperreflexiou a pozitívnymi  PJI bilat, výrazná hypotónia axiálneho svalstva, dysfázia

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

Od posledného vyšetrenia v klinickom stave vidno mierne zlepšenie predovšetkým čo sa kognitívnej stránky týka, Sofia lepšie drží očný kontakt, vokalizuje.

Pacientka je pri vedomí, orientácia aktuálne nehodnotiteľná, praciálne spolupracuje,  kardio-pulmonálne kompenzovaná, bez prejavov intrkraniálnej hypertenzie, bez meningeálenho dráždenia, bez epileptickej  aktivity. Hlava mezocefalická, bez známok vonkajšej traumy, očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia  výbavná, nystagmus neprítomný, inervácia tvárového nervu symetrická, reč :parciálne percipuje, počas vyšetrenia nehovorí, dľa mamy ovláda niekoľko jednoduhších 2 slabičných slov. Krk súmerný, bez defromít, pulzácie karotických artérií symetricky hmatám, štítna žľaza nezväčšená. Na končatinách klinicky dominuje spastická paraparéza DKK, so šľachovo okosticovou hyperrefelxiou a pozitívynymi PJI, výrzaná hypotónia axiálneho svalstva, pre ktorú sama ani neusedí, hlava prepadá vpred.Postoj a chôdza samostatne nemožné. brucho voľne priehmatné., peristaltiku auskultujem.

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo-kontrastnú terapiu zameranú na zlepšenie mikrocirkulácie krvi a trofiky tkanív.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež  vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 60minút).

Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: elektroterapia , manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných končatín, lokálne ultrazvuk ,  rašelina i kyrokonstrastná Th.,ergoterapia, logopédia, EEG biofeedback, normobarická oxygenácia.

Výsledky liečby:

Ako výsledok rehabilitačnej liečby boli v stave pacienta zistené nasledujúce zlepšenia:

Odporúčania:

Po ukončení rehabilitačného pobytu sa odporúča:

Za účelom upevnenia a zlepšenia dosiahnutých výsledkov sa odporúča opakovanie rehabilitačnej liečby „ADELI“ po 3 až 5 mesiacoch.

S úctou,

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.